hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact

XI  JHWH SHALOM


De eerste keer dat deze naam wordt gebruikt is in een dieptepunt van Israëls geschiedenis. De HERE is Vrede! Zó openbaart God zich in de tijd dat Israël door de Moabieten, de Amalekieten, de Midianieten en de Filistij­nen werd bedreigd en geplunderd. Het volk was ongehoorzaam en afgeweken van hun God. In het boek Richteren staat over deze tijd geschreven:

In die dagen was er geen koning in Israël, een ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen.Richt. 21:25

Natuurlijk was er wel de Koning! Maar het volk luisterde niet naar hun HERE. Het merendeel van het volk leefde alsof er helemaal geen God was. Juist in die duistere periode horen we deze jubelroep: JHWH Shalom, de HERE is Vrede!

Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HERE en noemde het De HERE is vrede. Richt. 6:23-24

Gideon was aan het dorsen. Hij deed dat in een wijnpersbak, waarschijnlijk uitgehouwen in een grot. Dat is een vreemde plaats om te dorsen want normaal gebeurt dat op een heuvel. Dan gooide men het graan omhoog, zodat de wind het kaf mee kon nemen en de korrels -die zwaarder waren- op de dorsvloer vielen. Wat zal Gideon het benauwd gehad hebben met al dat opdwarrelende stof om zich heen. Hij had het natuurlijk veel liever buiten in de wind gedaan, maar dat kon niet omdat roversbenden het land onveilig maakten. Hij moest zich noodgedwon­gen terugtrekken in de beschutting van de wijnpers. Ongetwijfeld zal het stof in zijn ogen hebben geprikt. De tranen zullen hem over de wangen zijn gestroomd. In die tijd kon men ook niet openlijk van de HERE getuigen, want het land was vergeven van de afgoderij.

Is dit geen illustratie van wat er in ons leven kan gebeuren ? We hebben het evangelie al zo vaak uitgelegd, maar het wordt steeds af­gewezen en het spreken erover wordt ons soms zelfs moeilijk gemaakt. Men wil beslist niet meer luisteren. De vijandschap tegen het evange­lie wordt zo overduidelijk dat we ons in sommige gevallen moeten terugtrekken in de 'wijnpers'. Daar zijn we alleen met ons ver­driet en onze tranen. Niemand die ons ziet, en ons getuigenis lijkt vrijwel nihil. Maar er is er En die ons wel ziet: De HERE is op de hoogte van de situatie. Ook al is de arbeid moeizaam en in stilte, zodat geen mens het ziet, de HERE ziet het. Getrouw­heid -ook als dat voor mensen onzichtbaar is- wordt door Hem be­loond. Steeds zal de ervaring zijn: De HERE is met u! En dat is voldoende voor ons hart! De HERE noemde Gideon een held. (Al voelde hij dat helemaal niet zo.)

Drie altaren, drie namen.

Het is wonderlijk hoe er altijd weer drietallen in de Bijbel voorkomen. We lezen van de drie dagreizen van Araham en Izaäk, de ­drie dagen van Jona in de vis. We hebben al eerder stilgestaan bij de drie Namen van God waarmee Hij zich kenbaar maakte in de woestijn. Hier zien we drie Namen van de HERE verbonden met drie altaren.

Abraham noemde het altaar waarop zijn zoon Izaäk offerde: JHWH Jireh, de HERE zal voorzien.

Mozes bouwde een altaar na de strijd tegen de Amalekieten, en noemde het: JHWH Nissi, de HERE, mijn Banier.

Gideon bouwt een altaar en noemt het: JHWH Shalom, de HERE is Vrede.

De Heer Jezus was het Lam van God waarvan Abraham, op profetische wijze, sprak tot zijn zoon Izaäk, het Lam waarin God heeft voorzien. Het geloof in dat Lam van God brengt ons in Gods huisgezin. Wanneer we ons geloofsvertrouwen stellen op het offer van de Heer Jezus dan leren we Hem kennen als de Banier die voor ons uitgaat. Dan leren we Hem ook steeds beter kennen als degene die ons voortdurend en onder alle omstandigheden zijn vrede wil geven.

Dat deze namen worden geopenbaard in combinatie met een altaar maakt het ons nog eens duidelijk dat zonder het offer op Golgotha’s kruis er geen uitzicht is, geen leiding in het leven en ook geen echte vrede.

Wat is vrede?

Ja, wat is vrede eigenlijk? De beweging 'Ban de bom' uit de periode van de koude oorlog; kon die de vrede brengen? Het begrip 'MIR' uit de tijd van het sovjet communisme; bracht dat de felbegeerde wereldvrede? De nieuwe wereldorde; zal die in staat zijn om dat doel te bereiken?

‘Ban de bom’ werkte niet en we zien nu de bewijzen dat leven onder de Sovjet heilstaat ook geen pretje was. De nieuwe wereldorde laat wel optimistische geluiden horen, maar ondertus­sen is de wereld onveiliger dan ooit, nu allerlei kleine en grote machten in het bezit zijn van kernwapens en de mogelijkheden voor allerlei extremistische groeperingen om chemische wapens te maken steeds groter worden. Dat soort vrede, is alleen maar de afwezigheid van oorlog en die vrede komt nooit.

Maar de echte vrede is er al lang; of we die vinden hangt af van de vraag waar we de vrede zoeken.

Echte vrede komt er nooit zonder God. Echte vrede, echte shalom wordt ervaren dicht in de nabijheid van de Heer Jezus. Hij is onze JHWH SHALOM.

Vrede is:

Echte vrede is iets geheel anders. Echte vrede is innerlijke rust als de wereld in onrust is gedompeld. Echte vrede laat zich niet verjagen door de onrust in de wereld of door onrust die het eigen hart be­laagd. De echte vrede van de Heer Jezus is van een geheel andere, veel hogere orde:

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u, niet zoals de wereld geeft, geef Ik u... Joh.  14:27

Die vrede van God is niet afhankelijk van omstandigheden. Het is geen sfeer die ergens heerst en wij naar toe zouden moeten gaan; de vrede van de HERE is een Persoon. De HERE is VREDE, en dat is de Heer Jezus Zelf. Van Hem wordt geschreven, en alle gelovigen kunnen en mogen dat dagelijks er­varen:

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die vroeger veraf was, nabij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede. Ef. 2:13-14

Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Rom. 5:1

Echte vrede kan alleen maar gevonden worden in de harten van hen die gereinigd zijn van hun zonden door het bloed van de Heer Jezus. Dat is de enige voorwaarde om echte vrede te kunnen ervaren. Alleen Hij brengt vrede mét God, vrede ván God, en vrede bíj God. Doordat Hij Zich zelf offerde voor de zonde, bracht Hij die, met het verstand niet te begrijpen, vrede met God tot stand. Door hem is er vrije toegang tot de troon van genade, en God, die een verterend vuur is mogen de gelovigen kennen als hun Vader. Degenen die tot Hem gegaan zijn door de Heer Jezus, kunnen en mogen dan ook onder alle omstandigheden de vrede ván en mét God ervaren.

Verblijdt u altijd in de Heer! Nog eens zal ik zeggen: Verblijdt u! Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest in niets bezorgd; maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Fil. 4:4-7

Ja de Heer Jezus is onze JHWH Shalom, Hij is onze Vrede!